Arne Jacobsen Tvedt
Fra Altas Historie, bind I, sidene 283 og 284.

Mange sider om skogen og skogfogder i Alta og ditto eks. om "kvenkonge" Knut Olsen.

En del strid mellom kvenene og skogfodgdene i tidligere tider, men skogfogd Arne Jacobsen Tvedt's dattersønn Erik Nilsen ble jo gift med nevnte "kvenkonge's" tippoldebarn; Regina Pedersdtr.

Gjertrud Ellingsdtr. og Arne Jacobsen Tvedt's vigsel

Trolovelsen 1779.

"...Dom: 11 p: Trin: Trolovet Ungkarlen Arne Jacobsen med Enken Giertrue Elingsd: .... Dato for egteskapet satt til 9. august.


Arne Jacobsen Tvedt ble født i København (dette er feil). Debatt om dette:   I   og   II   .

Kanskje av interesse?   Nordhordland tingbok 41, 1743-1748, del B   .

"...Straffen i Vidrige fald er for Mandfolckene at komme i Citadellet Fridrichshavn og for Qvindfolckene at indsættes i Spinde huuset paa Christianshavn". ....

Gårdsnavnet   Tvedt   (Øvre/Øfre, Nedre, Søre, Lille, Store) etc. går igjen i flere av disse tingbøkene.

Nordhordland tingbok 46E   Under 1776: 269b "14. En ditto udgiven af ditto med liige Vilkor til Arne Jacobsen paa 18 Marker Smør og Tønde Malts Leje i Gaarden Tvedt dateret 6te Maji 1776 med Revers".

Gjertrud Ellingsdtr. fra gården Tvedt i Askøy, 4 km nordvest for Bergen.
"Pige" Giertrud Ellingsdtr.   gift   1. g. med "Enkemand" Marcus Andersen 24.06 1765.
Fikk barna (3 ?) Baarni Marcusdtr. 1765 - 1832, Elling Marcusen 1766 - 1771 og Anders Marcusen 1767 - 1773.
"Marcus Tvedt" med hustru er registrerte som Kommunikantar i Askøy kirke, sist i   1769   .
Marcus Andersen   d. 1773 - 47 år - på "hospitalet" i Bergen.

Arne Jacobsen.
Grunnen til Arne Jacobsen Tvedt's innbetalinger til "... i hvis første Aars Gage bliver at fratrekke til den alm. Enkekasse 3 Rdr. 32 s(pesidaler) og til   Børnehuset paa Christianshavn   a 5% 2 Rdr. ...", ligger sannsynligvis i følgende; " uekte barn "   .
Denne sønnen, Jacob Arnesen Tvedt - døpt 05.02 1772 - døde 15.05 1772, 12 uker gammel.
"Arne Jacobsen Tvet" og "Giertru Ellingsd. Tvet" er registrerte som Kommunikantar i Askøy kirke, sist   29.09 1776   .

Arne Jacobsen Tvedt er innflytter til Askøy (fra Danmark ?) er eks. ikke registrert konfirmert i Askøy.


I 1776 foreslår amtmann Fjeldstad (1771-1778) at det ansettes "en erfaren og i sin vitenskab examinered jordmor" i Finnmark.
Høsten 1777 ankom jordmor   Inger Cathrine Siegholt   (pdf) Alta sammen med mann og en sønn.
Mannen var mestersnekker. De ble bevilget fri reise og hus. Men allerede 9. oktober 1780 avgikk Finnmarks første jordmor ved døden. Man antar at hun falt for en koppeepidemi som herjet i Alta samme året.

Amtmannen foreslår da at en praktisk bondekone, Gjertrud Ellingsdatter ansettes.
Denne, som er bosatt i Alten sogn, vil kunne være til større nytte end den forrige, da beboerne helst vil betjenes av sine egne, var hans mening. Kirkeboken, begravelsen 1821; "Jordmoder Gjertrud Ellingsdatter".